Траєкторія професійного розвитку

Індивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план.

(ВР України, Закон «Про освіту» від 05.09.2017 N 2145-VIII)

Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти не може бути менше, ніж 150 годин на п’ять років, а обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного, позашкільного закладу освіти – менше, ніж 120 годин на п’ять років.

Починаючи з 2020 року, МОН рекомендує атестаційним комісіям:

1) встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а саме:

 • 30 годин, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;

 • 60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

 • 90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;

 • 150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

2) встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти не менше ніж:

 • 24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;

 • 48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

 • 72 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;

 • 120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Щорічний обсяг (кількість годин) підвищення кваліфікації визначається педагогічним працівником та має бути відображений у відповідному плані підвищення кваліфікації, а в рік проходження атестації має бути не меншим зазначених вище обсягів. При цьому, облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою. Якщо обсяг підвищення кваліфікації визначається в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, то 1 кредит дорівнює 30 годинам.

Самоосвіта або інформальна освіта передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, що пов’язана з професійною, громадською або іншою діяльністю.

Закон України «Про освіту»

Для самоосвіти освітян належать: тренінги та майстер-класи, вебінари та семінари, навчальні курси, фахова література та обмін досвідом із колегами.

Підвищення кваліфікації передбачає набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійній діяльності або галузі знань.

Самоосвіту також варто розглядати у контексті підвищення кваліфікації, адже вони не просто пов’язані, насправді ці два поняття просто не існують окремо один від одного.

Пропонуємо педагогічним працівникам ознайомитися з наступними документами, що стосуються підвищення кваліфікації:

1. Закон України «Про освіту» (2017).

 • Стаття 54. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

 • Стаття 59. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, вебінарах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо).

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020).

 • Стаття 40. Педрада розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Окрім того, педрада приймає рішення щодо визначення результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або проводять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

 • Стаття 48 та 49. Щодо атестації та сертифікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

 • Стаття 51. Кожен педагогічний працівник зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим законом.

3. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова №800 КМУ від 21.08.2019).

 • Пункт 6. Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.

 • Пункт 7. Педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (далі – суб’єкти підвищення кваліфікації).

 • Пункт 9. Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.

 • Пункт 13. За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

 • Пункт 16. Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами (МОН № 1/9-141 від04.03.2020 р.)

Керівник, заступники керівника, керівник філії, відділення, циклової, методичної комісії закладу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, які вперше призначені на відповідну посаду, проходять підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом перших двох років роботи.

 • Пункт 24. У суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти. (КВЕД 85.59 – саме він дозволяє здійснювати діяльність з підвищення кваліфікації)

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти.

4. Зміни до Постанови №800 від 27.12.2019. Ця постанова визначає, що вчитель може сам обирати, де і як саме йому підвищувати кваліфікацію.

5. Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (4.03.2020).

Процедура планування підвищення кваліфікації

Відповідно до пункту 17 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою КМУ  № 800 від 21.08.2019р. планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти здійснюється у два етапи.

Педагогічний  працівник:

І етап

1) Подає  пропозиції  керівникові  до орієнтовного/річного плану підвищення кваліфікації у строки і за процедурою, які визначені у закладі освіти

ІІ етап

1) Протягом  15 календарних днів з дня отримання інформації про загальний обсяг коштів, передбаченого для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти, педагогічний працівник подає керівникові закладу освіти (або уповноваженій ним особі) свою пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік. Пропозиція оформляється педагогічним працівником у довільній формі, проте має містити всю інформацію, яка передбачена Порядком, з метою уможливлення її включення до річного плану підвищення кваліфікації. Відповідно до абзацу другого пункту 18 Порядку у разі невідповідності пропозиції педагогічного працівника зазначеним вимогам, така пропозиція не може бути розглянута. Пропозиція до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік має містити інформацію про тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форму (форми), обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації, вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги.

2) За згодою педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації.

3) Відповідно до пункту 8 Порядку педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації як згідно з планом, так і поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік. Вочевидь, поза межами плану відбувається підвищення кваліфікації за рахунок самостійного фінансування педагогічним працівником. Обсяг підвищення кваліфікації «поза межами плану» може бути зарахований на загальних засадах до встановленого Законом мінімального обсягу годин на підвищення кваліфікації.

4) Також за погодженням педагогічного працівника, керівника відповідного закладу освіти (уповноваженої ним особи) і суб’єкта підвищення кваліфікації строки (графік) підвищення кваліфікації цього працівника протягом відповідного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану підвищення кваліфікації. Таким чином, якщо ситуація потребує лише уточнення (зміни) конкретних строків підвищення кваліфікації, то це можна робити без внесення змін до плану за умови погодження з керівником закладу освіти і суб’єктом підвищення кваліфікації. Форма узгодження – довільна.

Керівник

На І етапі планування підвищення кваліфікації керівник забезпечує:
 1. Визначення строків і процедури подання педагогічними працівниками своїх пропозицій до орієнтовного плану підвищення кваліфікації.
 2. Розгляд педагогічною радою питання про затвердження  орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 3. Оприлюднення на інформаційному стенді закладу освіти та на його вебсайті (у разі відсутності вебсайту закладу освіти – на вебсайті відділу освіти) протягом двох робочих днів з дня його затвердження педагогічною радою, але не пізніше 25 грудня поточного року.
На ІІ етапі планування підвищення кваліфікації:
 1. Невідкладне оприлюднення загального обсягу коштів, передбаченого для підвищення кваліфікації педагогічних працівників після затвердження в установленому порядку кошторису закладу освіти на відповідний рік.
 2. Подання на розгляд педагогічною рада закладу освіти плану підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками)

План підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік має включати:

 • список педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році
 • теми (напрями, найменування)
 • форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС)
 • перелік суб’єктів підвищення кваліфікації
 • строки (графік)
 • вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним працівником

  Електронне звернення

  Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

  * — обов’язкові поля

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

  Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних

   Електронне звернення

   Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

   * — обов’язкові поля

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

   Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних